top of page
Forelesere

Våre forelesere

Våre forelesere er advokater som arbeider i anerkjente advokatfirmaer med lang undervisningserfaring og svært gode studentevalueringer. Formålet vårt er å forberede deg best mulig på arbeidshverdagen du har i vente etter utdanningen.

Vi ønsker at du som student hos Jusutdanning skal lære av de beste innen det juridiske feltet du ønsker å studere. Derfor har Jusutdanning forelesere med variert bakgrunn og forskjellige erfaringer. 


Les mer om våre foreleseres spennende bakgrunner nedenfor.

Jusutdanning forelesere
Aishah Ahmed foreleser ved Jusutdanning

AISHAH AHMED

Advokat Aishah Ahmed er utdanningsfaglig ansvarlig og foreleser hos oss i familierett og arverett. Ahmed har jobbet flere år som advokat, og er i dag advokat hos Frelsesarmeen og jobber med arvetvister. 

 

Ahmed har mange års undervisningserfaring fra blant annet Jusutdanning og Akademiet i Oslo, samt vært sensor ved juridiske emner.

 

Ahmed er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge.​

Andre Abelson foreleser ved Jusutdanning

ANDRÉ ABELSON

Advokat André Abelson er foreleser hos oss innen panterett.

 

Abelson er seniorskattejurist i Skatteetaten, og jobber særlig med saker innenfor fagområdene konkurs, rekonstruksjon, panterett og tvangsfullbyrdelse. 

 

Abelson har mange års erfaring som advokat, og prosederte jevnlig saker for domsolene og andre tvisteløsningsorganer. Han holder også kurs innenfor sine rettsområder.

Annicken Iversen foreleser ved Jusutdanning

ANNICKEN IVERSEN

Advokat Annicken Iversen foreleser for oss innen strafferett og straffeprosess, og er partner i Advokatfellesskapet Lovende, med spisskompetanse innen strafferett, arbeidsrett og kontraktsrett. 


Iversen har 15 års erfaring fra politi og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og prosedert store og alvorlige straffesaker. I tillegg har hun vært politiinspektør i Politidirektoratet, ved seksjon organisert kriminalitet med grensekryssende prosjekter. Faglig ansvarlig for saker relatert til menneskehandel, vold i nære relasjoner, narkotikakriminalitet og kriminelle gjenger. Deltok blant annet i arbeidet med utvikling av politimetoder og bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder.

 

Internasjonal erfaring fra Europarådet, Interpol, OSSE og FN ved deltakelse i arbeidsgrupper og foredragsvirksomhet.


Iversen har undervisningskompetanse fra Politihøgskolen, har holdt kurs og skrevet flere håndbøker. Iversen har lang erfaring som advokat med forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO, rådgivning av medlemsbedriftene innenfor arbeidsrettslige spørsmål og prosedering av saker. 

Birgitte Langset Storvik foreleser ved Jusutdanning

BIRGITTE LANGSET STORVIK

Birgitte Langset Storvik foreleser for oss i straffegjennomføringsrett.

 

Storvik har lang erfaring fra kriminalomsorgen, både som dosent ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og som jurist og inspektør i fengsel.

 

Storvik har skrevet flere lærebøker, blant annet «Straffegjennomføring» og «Forvaringsstraff». Hun har også vært sensor og veileder i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Tromsø.

Bilde av Bjørn Brkic_edited.jpg

BJØRN-ERIK BRKIC

Bjørn-Erik Brkic foreleser hos oss i Engelsk i næringslivet, og er utdannet elektroingeniør med omfattende internasjonal erfaring gjennom utveksling og samarbeid med kolleger og studenter fra forskjellige land.

 

Bjørn-Erik er også fagskolelærer ved Fagskolen i Viken, der han underviser i emner knyttet til elektrotekniske lover, forskrifter og standarder. Dette har gjort at han må beherske lese- og skriveferdigheter på høyt nivå innen både norsk og engelsk for å formidle og forstå komplekse konsepter klart og presist.

Videre har Bjørn-Eriks bakgrunn i utøvende klassisk sang fra Royal College of Music i London, kombinert med flere års erfaring som profesjonell sanger både i Norge og internasjonalt, bidratt til å skjerpe hans språkferdigheter og kulturelle forståelse. Denne unike kombinasjonen av teknisk ekspertise og kunstnerisk uttrykk, sammen med hans evne til å kommunisere effektivt på engelsk, gjør Bjørn-Erik til en ideell kandidat for å undervise i engelsk, spesielt i kontekster som krever en dyp forståelse av både teknisk og kulturelt innhold.

Bjørn Erik Ihlen.png

BJØRN ERIK IHLEN

Bjørn Erik Ihlen foreleser hos oss i regnskap, og er statsautorisert regnskapsfører og administrerende direktør for Nimbus Regnskap Gruppen.

Bjørn Erik Ihlen er en dyktig entreprenør og foredragsholder, med mange års bakgrunn fra regnskapsbransjen. Ihlen har også bred erfaring med ledelse og styring i næringslivet.

Bjørn Erik Ihlen foreleser med stort fokus på regnskapsteori og praktisk regnskapsarbeid.

Eline Vedal foreleser ved Jusutdanning

ELINE VEDAL

Eline Vedal foreleser for oss i saksbehandling i praksis, samt dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

Vedal er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og jobber som jurist i Oslo kommune i Bydel Søndre Nordstrand, avdeling juridisk og internkontroll. Vedal har grundig erfaring ifra Oslo kommune innen forvaltningsrett og saksbehandling i praksis. Dette gir studentene praktisk og reell kunnskap om saksbehandling. 

Emelie Linder foreleser ved Jusutdanning

EMELIE LINDER

Emelie Linder foreleser hos oss innen saksbehandling i praksis, samt dokumenthåndtering, arkiv og personvern. Linder er utdannet jurist (LL.M - Legum Magister, engelsk Master of Laws) fra Lunds Universitet (2016) og har tilleggsutdanning fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i bl.a. privatrett og forvaltningsrett.

 

Linder jobber per som jurist og personvernkoordinator i Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand. Som jurist i Oslo kommune jobber Linder med ulike rettsområder, herunder forvaltningsrett, personvern, helserett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser (sertifisert, SOA Basis). 

 

Linder har tidligere vært dommerfullmektig ved Förvaltningsrätten i Växjö, og har i tillegg jobbet med innsyn i Statens helsetilsyn.

Ellen Hamremoen foreleser ved Jusutdanning

ELLEN HAMREMOEN

Ellen Hamremoen er foreleser hos oss innen politifagene, herunder politiets organisering og oppgaver, straffesaksbehandling, politirapporter, vandel, egnethet og skikkethet, politiattester, forkynning og stevning.

 

Hamremoen har 35 års bakgrunn fra politiet, både som operativ og etterforsker, etterretning og internasjonalt politisamarbeid. Ellen har arbeidet i Kripos, Politidirektoratet, Nordre Buskerud og Oslo politidistrikt, samt vært lærer ved Politihøgskolen de siste ti årene.

 

I tillegg er hun forfatter, og har skrevet læreboken "Kriminalteknikk - Første enhet på åstedet» og artikler som «Politiets åstedsarbeid» i Gyldendals Juridisk «Bevis». Utover dette er Hamremoen medeier og utreder i Investigative Group Norway AS.

 

Samtidig er Hamremoen engasjert som basketballtrener, mentor og trenerutvikler, og har vært klubb- og landslagstrener siden 2009. 

Erling Hopen Abrahamsen foreleser ved Jusutdanning

ERLING HOPEN ABRAHAMSEN

Erling Hopen Abrahamsen er foreleser hos oss innen forvaltningsrett, arbeidsrett, avtalerett og kjøpsrett. Abrahamsen er tidligere underdirektør ved Stordriftsavdelingen i Skatteetaten (før kjent som Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

 

Abrahamsen har mange års erfaring som saksbehandler og leder i Skatteetaten, samt har jobbet som advokatfullmektig.

 

Abrahamsen har undervisningserfaring og har holdt foredrag innen skatt, forvaltningsrett og øvrige juridiske emner i over 10 år, samt har vært veileder og sensor på masteroppgaver ved blant annet Universitetet i Bergen.

Gorm Grammeltvedt foreleser ved Jusutdanning

GORM ARE GRAMMELTVEDT

Advokat Gorm Are Grammeltvedt foreleser hos oss i velferdsrett, og er advokat i Grammeltvedt Advokatfirma AS.

 

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett, forvaltningsrett og strafferett.

 

Grammeltvedt er leder av kontrollkommisjonen for Akershusuniversitetssykehus (Ahus 1) og har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Grammeltvedt holder foredrag, underviser fast ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap, er forfatter for Gyldendal Rettsdata, og har bidratt til flere lærebøker og artikler.

Hans Kristian Nygaard foreleser ved Jusutdanning

HANS KRISTIAN NYGAARD

Advokat Hans Kristian Nygaard foreleser hos oss i selskapsrett og pengekravsrett, samt juridiske kurs, og er advokat i Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS.

 

Nygaard er spesialist i skatterett og jobber hovedsakelig med etablering og reorganisering av selskapsstrukturer nasjonalt og internasjonalt.

 

Nygaard er godkjent sensor på masteravhandlinger innenfor fagområdet skatterett og foreleser i skatterett for masterstudenter tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, NHH og BI, samt foreleser i revisjon og regnskap internt hos selskaper. 

 

Nygaard har tidligere hatt seminarer for KPMG-kunder og KPMG-ansatte om skatterettslige temaer, samt har holdt forelesning om egenkapitaltransaksjoner i regi av Revisorforeningen.

Harald Sommernes foreleser ved Jusutdanning

HARALD SOMMERNES

Advokat Harald Sommernes er foreleser hos oss innen konkursrett, og er senioradvokat i Ro Sommernes Advokatfirma DA.

 

Sommernes arbeider hovedsakelig med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Sommernes har arbeidet i Ro Sommernes advokatfirma i over ti år og har i perioden arbeidet med en rekke store konkurs- og restruktureringssaker.

 

Sommernes er dessuten medforfatter for Karnovs lovkommentarer for konkursloven, dekningsloven og rekonstruksjonsloven, som er tilgjengelig på Lovdata Pro.

Heidi Brkic_edited.jpg

HEIDI BRKIC

Advokatassistent Heidi Brkic er foreleser hos oss innen administrasjon og kommunikasjon, samt praktisk organisering.

 

Brkic jobber som advokatassistent hos Advokatfirmaet Sulland AS,
hvor hun løser administrative arbeidsoppgaver innenfor ulike rettsområder, derav strafferett, utlendingsrett, barnevernsrett og helserett. Dette er sentrale erfaringer som legger grunnlaget for forelesninger innen administrasjon, kommunikasjon og praktisk organisering.


Brkic ble i 2023 uteksaminert som advokatassistent hos Jusutdanning hvor hun i løpet av studietiden var leder for studentforeningen og medlem av styret. Hun var våren 2023 i praksis hos Kvale Advokatfirma DA hvor hun fikk erfaring fra arbeidshverdagen innenfor forretningsjus. 

Heidi Lill Oppegaard foreleser ved Jusutdanning

HEIDI LILL MOLLESTAD OPPEGAARD

Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard foreleser hos oss i arbeidsrett, selskapsrett og i emnet advokatfirmaet, samt er partner i Advokatfellesskapet Lovende.

 

Oppegaard arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, samt personvern, selskaps- og kontraktsrett. Hun har prosedert en rekke saker og har bred erfaring med rettsmekling.

 

Oppegaard har undervist på BI og er mye brukt som foredragsholder, spesielt innenfor arbeidsrettslige tema. 

Henrik Sander foreleser ved Jusutdanning

HENRIK SANDER

Henrik Sander er faglig ansvarlig for utdanningene ved Jusutdanning.

Sander er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og juridisk rådgiver i næringslivet. I tillegg har Sander hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner.

Sander har bred erfaring som foreleser innen forvaltningsrett og statsforfatningsrett, samt fra undervisning i øvrige juridiske emner. Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, blant annet som faglig leder for juridiske utdanninger.

Sander er lærebokforfatter av "Jus for økonomiske og administrative studier."

Ingvild Nymoen.jpg

INGVILD NYMOEN

Advokat Ingvild Nymoen er foreleser hos oss innen forretningsjus, i temaet inkassobehandling. Nymoen jobber som advokat i Nordia Law i Oslo

 

Nymoen bistår både private og virksomhetsklienter med rådgivning og tvisteløsning innen særlig kontrakt- og kjøpsrett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett.

 

Nymoen har tidligere jobbet som jurist i SATS, hvor hun fikk bred erfaring med inkasso og innfordring i praksis.

Jeanette Tverberg foreleser ved Jusutdanning

JEANETTE TVERBERG 

Jeanette Tverberg er foreleser hos oss innen dokumenthåndtering, arkiv og personvern. Hun jobber som personvernrådgiver/seniorrådgiver i Viken fylkeskommune

Tverberg er utdannet master i rettsvitenskap, samt økonom controller og advokatsekretær. Hun har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver for fagforbund. I forbindelse med den nye personopplysningsloven var Tverberg forbundets personvernkontakt lokalt og hadde ansvar for å utarbeide sikkerhetsinstrukser og gjennomføre forbedringstiltak. I tillegg utarbeidet hun digital ressursbank i ulike juridiske temaer. Tverberg har også mange års erfaring som styreleder.

Tverberg har erfaring med å holde kurs for ansatte og tillitsvalgte, innenfor blant annet GDPR og yrkesskadeerstatning. I tillegg til variert erfaring fra skoleadministrasjon og internopplæring i fylkeskommunens nye saksbehandlingssystem.

 

Kaia Plathe Maartmann.jpg

KAIA PLATHE MAARTMANN

Advokat Kaia Plathe Maartmann foreleser for oss innen helserett og barnevernsrett. 

Maartmann har sitt eget advokatfirma, og jobber i Advokatfellesskapet Egeland. Hun er spesialist innenfor fagområdene barnevern, trygderett, helserett og familierett. Maartmann har flere års erfaring som advokat, og prosederer jevnlig saker for domstolene. 

Maartmann har tidligere jobbet som saksbehandler i Gatejuristen og som advokat i Advokatfirmaet Egeland. Hun har holdt flere kurs for studenter, og skriver nå fagbok om barnevern og EMD.

Kristine Larneng.jpg

KRISTINE LARNENG

Advokat Kristine Larneng foreleser hos oss i forretningsjus, i temaene konkursrett, inkasso- og konkursprosessen. Larneng er managing partner i Nordia Law i Oslo.

 

Larneng har bred forretningsjuridisk erfaring og jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning, herunder forhandlinger og prosedyre for domstolene.

 

Larneng bistår i hovedsak virksomhetsklienter og har selv lang erfaring fra ulike styreverv. Hun har derfor særskilt kompetanse innen compliance og problemstillinger knyttet opp mot kontraktsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger.

Leif Erlend Johannessen foreleser ved Jusutdanning

LEIF ERLEND JOHANNESSEN

Leif Erlend Johannessen er foreleser hos oss i EØS-rett og trygderett. Han er juridisk kyndig rettsmedlem (dommer) i Trygderetten.

Johannessen har jobbet som vitenskapelig assistent på Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo i 2007-2008, som utreder på Stortinget, hos Sivilombudsmannen og som advokat i det private i mange år før han begynte som dommer i Trygderetten i 2020.

 

Høsten 2022 er han fungerende avdelingsleder i Trygderetten. Han leder også Trygderettens EØS-utvalg. Johannessen skriver for øvrig kommentarer til trygderettsloven for Karnov.

Johannessen har en LLM (Legum Magister, engelsk Master of Laws) i EU-rett fra Universitetet i Maastricht fra 2019 og har tidligere vært sensor ved Universitetet i Oslo.

Marianne Pollen Grøtnes.jpg

MARIANNE GRØTNES

Advokatassistent Marianne P. Grøtnes er foreleser hos oss innen administrasjon og kommunikasjon. Grøtnes har 24 års erfaring som advokatsekretær/advokatassistent, og er i dag kontorleder hos Advokatfirmaet Føyen AS.

 

Grøtnes er utdannet advokatassistent fra JUS og har medhjelpereksamen i eiendomsmegling og oppgjør. Hun har arbeidet for forretningsadvokater, og har særlig god kunnskap innenfor områdene eiendom og entreprise. Hun har også arbeidet med arbeidsliv, offentlige anskaffelser, selskapsrett og transaksjoner. Med mange års erfaring har hun naturlig nok fulgt utviklingen i advokatbransjen og vært delaktig i mange administrative prosjekter for å sikre utviklingen av prosesser og nye systemer i firmaet.

Marie Nybø_edited_edited_edited.jpg

MARIE NYBØ

Advokat Marie Nybø er foreleser hos oss i konkursrett, konkursprosessen og konkursbehandling i praksis. Nybø er advokat og partner i Nordia Law Oslo.

 

Nybø jobber med rådgivning og tvisteløsning, herunder forhandlinger og prosedyre for domstolene, innenfor en rekke forretningsjuridiske områder. Hun bistår både virksomheter og privatklienter.

Pan Farmakis foreleser ved Jusutdanning

PAN FARMAKIS

Advokat Pan Farmakis foreleser hos oss innen erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, miljørett og dynamisk tingsrett, samt foreleser i juridiske kurs.

 

Farmakis er partner i Langseth Advokatfirma DA. ​I tillegg til arbeidet som advokat, har advokat Farmakis arbeidet i Justisdepartementet og som dommerfullmektig.

 

Farmakis har prosedert svært mange saker for domstolene, og har også mer enn 20 års undervisningserfaring i både privatrettrettslige og offentligrettslige fag, samt vært sensor ved Universitetet i Oslo.

 

Farmakis er også fast oppnevnt som bostyrer i konkurs ved Oslo tingrett, og hans hovedarbeidsområder i dag er insolvens- og konkursrett, erstatningsrett og fast eiendom.

Trude Stormoen foreleser ved Jusutdanning

TRUDE STORMOEN

Advokat Trude Stormoen foreleser hos oss innen familierett og arverett, samt er partner i Langseth Advokatfirma DA.

 

Stormoen arbeider hovedsakelig med familierett, arverett, arbeidsrett og erstatningsrett, samt har bred erfaring fra ulike rettsområder. Hun bistår både næringsklienter og privatklienter, og har i tillegg erfaring fra Finansklagenemnda. Hun har omfattende forhandlingserfaring, og har prosedert jevnlig for domstolene siden 2002.

 

Stormoen er sensor og veileder ved masterstudiet ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som foredragsholder, blant annet i forbindelse med etterutdanning av advokater.

Wenche Samuelsen foreleser.jpg

WENCHE SAMUELSEN

Wenche Samuelsen er foreleser innen praktisk organisering, derav møte- og arrangementsplanlegging, reiseplanlegging og koordinering av forretningsreiser. Hun har lang erfaring fra undervisning innen reiselivsfaget på fagskolenivå og har også jobbet med tilrettelegging og gjennomføring av nettutdanning.

Samuelsen har jobbet med reiseliv i mange år og har blant annet bakgrunn som instruktør i SAS, senior reisekonsulent i HRG Nordic, prosjektleder i Escape Travel og som reiseleder på reiser over hele verden. Hun har designet og utviklet kurs og har den siste tiden jobbet mye med nettpedagogikk. I reiselivet har hun flere styreverv og hun har et brennende engasjement for bransjen. Hun mener at reiselivskunnskap er viktig i alle næringer. 

Hennes motto er "kunnskap er lett å bære".

bottom of page