Våre forelesere

 
 
 
 

Erling Hopen
Abrahamsen

Erling Hopen Abrahamsen er foreleser hos oss i juridiske kurs, med spesialisering innenfor forvaltningsrett. Abrahamsen er underdirektør ved Stordriftsavdelingen i Skatteetaten (tidligere kjent som Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

 

Erling Hopen Abrahamsen har mange års erfaring som saksbehandler og leder i Skatteetaten. Abrahamsen har i tillegg jobbet som advokatfullmektig.

 

Han har videre undervist og holdt foredrag innen skatt, forvaltningsrett og diverse juridiske emner i over 10 år, samt har vært veileder og sensor blant annet på BI og Universitetet i Oslo.

Aishah Ahmed

Aishah Ahmed er pedagogisk ansvarlig for utdanningene ved Jusutdanning, og skal kvalitetssikre pedagogikken i undervisningen.

 

Advokat Aishah Ahmed foreleser hos oss i juridiske kurs, og er advokat hos Advokatdirekte AS. Tidligere har Ahmed jobbet som juridisk rådgiver.

 

Ahmed er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Ahmed har bred erfaring med undervisning, og har i mange år undervist i juridiske emner ved Akademiet i Oslo, samt vært sensor i juridiske fag.

Øyvind Bø

Øyvind Bø er foreleser hos oss i trygderett og EØS-rett. Han er juridisk kyndig rettsmedlem (dommer) i Trygderetten.

 

Øyvind Bø har lang erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og juridisk avdeling i EFTAs overvåkningsorgan. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen.

 

Bø har undervist i prosedyre for EU-domstolen ved Advocacy Academy i Budapest og har hatt flere kurs i EU-rettslig trygderett. Han har også vært sensor ved Universitetet i Bergen.

Fredrik
Lilleaas Ellingsen

Advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen foreleser hos oss i juridiske kurs, og er fast advokat i Advokatfirmaet Selmer AS

 

Ellingsen arbeider med tvisteløsning på tvers av ulike forretningsområder og rådgivning innen IT-kontrakter og immaterialrett.

Ellingsen gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer saker for alminnelige domstoler, i tillegg til å mekle kommersielle tvister. Ellingsen har også omfattende praksis fra saker hvor det er begjært midlertidig forføyning, arrest, tvangsfullbyrdelse og bevissikring. 

 

Ellingsen er også tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor, hvor han foreleser jevnlig innenfor prosessfagene og har oppdrag som veileder og sensor.

Pan Farmakis

Advokat Pan Farmakis foreleser hos oss i emnene erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, samt foreleser i juridiske kurs. Farmakis er partner i Langseth Advokatfirma DA.

I tillegg til arbeidet som advokat, har advokat Farmakis arbeidet i Justisdepartementet og som dommerfullmektig.

 

Farmakis har prosedert svært mange saker for domstolene, og har også mer enn 20 års undervisningserfaring i både privatrettrettslige og offentligrettslige fag, samt vært sensor ved Universitetet i Oslo.

 

Farmakis sine hovedarbeidsområder i dag er erstatningsrett og fast eiendom.

Gorm Are
Grammeltvedt

Advokat Gorm Are Grammeltvedt foreleser hos oss i juridiske kurs, og er advokat i Grammeltvedt Advokatfirma AS.

 

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett, forvaltningsrett og strafferett.

 

Grammeltvedt har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Grammeltvedt holder foredrag, underviser fast ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap, er forfatter for Gyldendal Rettsdata, og har bidratt i flere lærebøker og artikler.

Erlend

Haaskjold

Advokat Erlend Haaskjold foreleser hos oss i emnene avtalerett og kjøpsrett, og er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Haaskjold har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har prosedert et meget stort antall saker for alle instanser i de alminnelige domstolene. Han har også prosedert for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Haaskjold har omfattende erfaring som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale tvister. Han har dessuten erfaring som «expert witness» om norsk rett (kontraktsrett, selskapsrett, internasjonal privatrett) i fremmede lands domstoler.

Haaskjold foreleser også i sentrale formuerettslige fag ved Universitetet i Oslo og har skrevet flere bøker og artikler om formuerettslige emner.

Åsmund Harald
Holt

Åsmund Harald Holt foreleser hos oss innenfor regnskap, økonomi og administrasjon.

 

Holt er utdannet økonom og har mange år med erfaring fra drift av regnskapskontor i Oslo. 

 

Holt har arbeidet med undervisning i over 30 år, innenfor regnskap, økonomi og support, derav spesialkompetanse i både enkle og avanserte regnskapsprogrammer på alle nivåer. 

 

Holt har et stort engasjement for opplæring og gir alt for at studentene skal lykkes.

Hans Kristian
Nygaard

Advokat Hans Kristian Nygaard foreleser hos oss i juridiske kurs, og er advokat i KPMG Law Advokatfirma AS, som er tilnyttet et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper.

 

Nygaard er spesialist i skatterett og jobber hovedsakelig med etablering og reorganisering av selskapsstrukturer nasjonalt og internasjonalt.

 

Nygaard er godkjent sensor på masteravhandlinger innenfor fagområdet skatterett og foreleser i skatterett for masterstudenter tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, NHH og BI, samt foreleser i revisjon og regnskap internt hos KPMG. 

 

Nygaard holder jevnlig seminarer for KPMG-kunder og KPMG-ansatte om skatterettslige temaer, samt har holdt forelesning om egenkapitaltransaksjoner i regi av Revisorforeningen.

Henrik Sander

Henrik Sander er faglig ansvarlig for utdanningene ved Jusutdanning.

Sander er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver og advokatfullmektig.

Sander har bred erfaring som foreleser i forvaltningsrett og statsforfatningsrett, samt øvrige juridiske emner. Sander har arbeidet mange år i næringslivet og har bakgrunn som faglig leder for juridiske utdanninger. 

Sander er også lærebokforfatter av
"Jus for økonomiske og administrative studier."

Trude Stormoen

Advokat Trude Stormoen foreleser hos oss i familierett og arverett, samt er partner i Langseth Advokatfirma DA.

 

Som advokat arbeider Stormoen hovedsakelig med arbeidsrett og erstatningsrett, men har bred erfaring fra ulike rettsområder. Hun bistår både næringsklienter og privatklienter, og har i tillegg til arbeidet som advokat, erfaring fra Finansklagenemnda. Hun har omfattende forhandlingserfaring, og har prosedert jevnlig for domstolene siden 2002.

 

Stormoen er sensor og veileder ved masterstudiet ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som foredragsholder, blant annet i forbindelse med etterutdanning av advokater.

Fredrik Ørstavik

Advokatfullmektig Fredrik Østavik er foreleser hos oss i juridisk metode, samt er kursholder og oppgaveveileder i emnene avtalerett, kjøpsrett, arverett, familierett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold. 

Ørstavik er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS.

 

Ørstavik ble uteksaminert fra Universitet i Bergen 2018. Han arbeider særlig med tvisteløsning og har spesialisering innenfor erstatningsrett. Han har tidligere arbeidserfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, arv, skifte og konkursrett.

 
 
 
 
 
 
 
 

Jusutdanning AS tar forbehold om endringer og
eventuelle feil på nettsiden
.

 

 © Jusutdanning AS

Jusutdanning AS

Org.nr.: 920 742 254

Telefon: 22 64 45 55

E-post: post@jusutdanning.no