Våre forelesere

Aishah Ahmed foreleser ved Jusutdanning

AISHAH AHMED

Advokat Aishah Ahmed foreleser hos oss i forvaltningsrett, familierett og arverett i utdanningen Advokatassistent, og er advokat hos Advokatdirekte AS. Tidligere har Ahmed jobbet som juridisk rådgiver.

 

Ahmed er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Ahmed har bred undervisningserfaring fra blant annet Akademiet i Oslo, samt vært sensor ved juridiske emner.

Andre Abelson.jpg

ANDRÉ ABELSON

Advokat André Abelson er foreleser hos oss innen panterett.

 

Abelson er advokat i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS, og jobber særlig med saker innenfor fagområdene pengekravrett, kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett, erstatningsrett, og tvangsfullbyrdelse. Han bistår både privatpersoner og næringsdrivende.

 

Abelson har jevnlig saker for domstolene og andre tvisteløsningsorganer. Han holder også kurs innenfor sine rettsområder.

Annicken Iversen foreleser ved Jusutdanning

ANNICKEN IVERSEN

Advokat Annicken Iversen foreleser for oss innen strafferett og straffeprosess, og er partner i Advokatfellesskapet Lovende, med spisskompetanse innen strafferett, arbeidsrett og kontraktsrett. 


Annicken Iversen har 15 års erfaring fra politi og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og prosedert store og alvorlige straffesaker. Annicken Iversen har også vært politiinspektør i Politidirektoratet, ved seksjon organisert kriminalitet med grensekryssende prosjekter. Faglig ansvarlig for saker relatert til menneskehandel, vold i nære relasjoner, narkotikakriminalitet og kriminelle gjenger. Deltok blant annet i arbeidet med utvikling av politimetoder og bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder.

 

Internasjonal erfaring fra Europarådet, Interpol, OSSE og FN ved deltakelse i arbeidsgrupper og foredragsvirksomhet.


Iversen har undervisningskompetanse fra Politihøgskolen, har holdt kurs og skrevet flere håndbøker. Iversen har lang erfaring som advokat med forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO, rådgivning av medlemsbedriftene innenfor arbeidsrettslige spørsmål og prosedering av saker. 

Birgitte Langset Storvik_edited.jpg

BIRGITTE LANGSET STORVIK

Birgitte Langset Storvik foreleser for oss i straffegjennomføringsrett.

 

Storvik har lang erfaring fra kriminalomsorgen, både som førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og som jurist og inspektør i fengsel.

 

Storvik har skrevet flere lærebøker, blant annet «Straffegjennomføring» og «Forvaringsstraff». Hun har også vært sensor og veileder i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Tromsø.

Ellen Hamremoen.jpg

ELLEN HAMREMOEN

Ellen Hamremoen er foreleser hos oss innen politifagene, herunder politiets organisering og oppgaver, straffesaksbehandling, politirapporter, vandel, egnethet og skikkethet, politiattester, forkynning og stevning.

 

Hamremoen har 35 års bakgrunn fra politiet, både som operativ og etterforsker, etterretning og internasjonalt politisamarbeid. Ellen har arbeidet i Kripos, Politidirektoratet, Nordre Buskerud og Oslo politidistrikt, samt vært lærer ved Politihøgskolen de siste ti årene.

 

I tillegg er hun forfatter, og har skrevet læreboken "Kriminalteknikk - Første enhet på åstedet» og artikler som «Politiets åstedsarbeid» i Gyldendals Juridisk «Bevis». Utover dette er Hamremoen medeier og utreder i Investigative Group Norway AS.

 

Samtidig er hun engasjert som basketballtrener, mentor og trenerutvikler, og har vært klubb- og landslagstrener siden 2009. 

Erling Hopen Abramhamsen foreleser ved Jusutdanning

ERLING HOPEN ABRAHAMSEN

Erling Hopen Abrahamsen er foreleser hos oss innen forvaltningsrett. Abrahamsen er underdirektør ved Stordriftsavdelingen i Skatteetaten (tidligere kjent som Sentralskattekontoret for storbedrifter). 

 

Erling Hopen Abrahamsen har mange års erfaring som saksbehandler og leder i Skatteetaten. Abrahamsen har i tillegg jobbet som advokatfullmektig.

 

Abrahamsen har undervisningserfaring og har holdt foredrag innen skatt, forvaltningsrett og øvrige juridiske emner i over 10 år, samt har vært veileder og sensor ved blant annet BI og Universitetet i Oslo.

Fredrik Andersen.jpg

FREDRIK ANDERSEN

Advokat Fredrik Andersen er foreleser hos oss innen inkassoarbeid og innfordring.  

Fredrik har jobbet i Advokatfirma Kontrakt AS siden 2014 og arbeider med tvisteløsning og prosedyre for våre klienter. Fredrik har derfor omfattende erfaring med forhandlinger og prosedyre i domstolen. 

Fredrik fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2009. Han har spesialkompetanse innen bank- og finansrett, avtalerett, kjøpsrett, forsikringsrett, og insolvens. Han har i tillegg lang erfaring med tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning fra Namsfogden i Oslo.

Fredrik har også lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat bistår han inkassoselskapet Intrum (tidligere Lindorff AS) og dets kunder ved problemstillinger tilknyttet dette. Han har også erfaring innenfor konkursrett. Fredrik holder jevnlig kurs og foredrag.

Fredrik Ellingsen foreleser ved Jusutdanning

FREDRIK LILLEAAS ELLINGSEN

Advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen foreleser hos oss innen rettsprosess, og er fast advokat i Advokatfirmaet Selmer AS

 

Ellingsen arbeider med tvisteløsning på tvers av ulike forretningsområder og rådgivning innen IT-kontrakter og immaterialrett.

Ellingsen gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer saker for alminnelige domstoler, i tillegg til å mekle kommersielle tvister. Ellingsen har også omfattende praksis fra saker hvor det er begjært midlertidig forføyning, arrest, tvangsfullbyrdelse og bevissikring. 

 

Ellingsen er også tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor, hvor han foreleser jevnlig innenfor prosessfagene og har oppdrag som veileder og sensor.

Fredrik Ørstavik foreleser ved Jusutdanning

FREDRIK ØRSTAVIK

Advokat Fredrik Østavik er foreleser hos oss i juridisk metode. 

Ørstavik er advokat i Advokatfirmaet Grette AS.

 

Ørstavik er uteksaminert fra Universitetet i Bergen og arbeider særlig med tvisteløsning og har spesialisering innenfor erstatningsrett. Han har tidligere arbeidserfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, arv, skifte og konkursrett.

Geir Gregersen.jpg

GEIR GREGERSEN

Advokat Geir Gregersen er foreleser hos oss innen inkassoarbeid og innfordring. Geir er daglig leder i Advokatfirma Kontrakt AS og fullførte sin cand.jur i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1999.

Han har jobbet i Intrum (tidligere Lindorff AS) siden 1994, først som saksbehandler og deretter fra 2000 som advokatfullmektig i Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS, (nå Advokatfirma Kontrakt AS), Intrum sin juridiske avdeling.

Geir har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat bistår han inkassoselskapet Intrum og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.

 

Han har også betydelig erfaring innenfor konkurspågang, prosedyre og forliksforhandlinger. Geir holder jevnlig kurs og foredrag.

Gorm Grammeltvedt foreleser ved Jusutdanning

GORM ARE GRAMMELTVEDT

Advokat Gorm Are Grammeltvedt foreleser hos oss i velferdsrett, og er advokat i Grammeltvedt Advokatfirma AS.

 

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett, forvaltningsrett og strafferett.

 

Grammeltvedt har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Grammeltvedt holder foredrag, underviser fast ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap, er forfatter for Gyldendal Rettsdata, og har bidratt til flere lærebøker og artikler.

Hans Kristian Nygaard 2021_edited.jpg

HANS KRISTIAN NYGAARD

Advokat Hans Kristian Nygaard foreleser hos oss i selskapsrett og pengekravsrett, samt juridiske kurs, og er advokat i Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS.

 

Nygaard er spesialist i skatterett og jobber hovedsakelig med etablering og reorganisering av selskapsstrukturer nasjonalt og internasjonalt.

 

Nygaard er godkjent sensor på masteravhandlinger innenfor fagområdet skatterett og foreleser i skatterett for masterstudenter tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, NHH og BI, samt foreleser i revisjon og regnskap internt hos selskaper. 

 

Nygaard har tidligere hatt seminarer for KPMG-kunder og KPMG-ansatte om skatterettslige temaer, samt har holdt forelesning om egenkapitaltransaksjoner i regi av Revisorforeningen.

Harald Sommernes.jpg

HARALD SOMMERNES

Advokat Harald Sommernes er foreleser hos oss innen konkursrett, og er senioradvokat i Ro Sommernes Advokatfirma DA.

 

Sommernes arbeider hovedsakelig med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Sommernes har arbeidet i Ro Sommernes advokatfirma i over ti år og har i perioden arbeidet med en rekke store konkurs- og restruktureringssaker.

 

Sommernes er dessuten medforfatter for Karnovs lovkommentarer for konkursloven, dekningsloven og rekonstruksjonsloven, som er tilgjengelig på Lovdata Pro.

Heidi Lill Oppegaard foreleser ved Jusutdanning

HEIDI LILL MOLLESTAD OPPEGAARD

Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard foreleser hos oss i arbeidsrett, selskapsrett og i emnet om advokatfirmaet, samt er partner i Advokatfellesskapet Lovende.

 

Heidi Lill arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, samt personvern, selskaps- og kontraktsrett. Hun har prosedert en rekke saker og har bred erfaring med rettsmekling.

 

Heidi Lill har undervist på BI og er mye brukt som foredragsholder, spesielt innenfor arbeidsrettslige tema. 

H.Sander.jpg

HENRIK SANDER

Henrik Sander er faglig ansvarlig for utdanningene ved Jusutdanning.

Sander er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og juridisk rådgiver i næringslivet. I tillegg har Sander hatt flere styreverv og lederposisjoner i selskaper og øvrige organisasjoner.

Sander har bred erfaring som foreleser innen forvaltningsrett og statsforfatningsrett, samt fra undervisning i øvrige juridiske emner. Sander har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av utdanninger, blant annet som faglig leder for juridiske utdanninger.

Sander er lærebokforfatter av "Jus for økonomiske og administrative studier."

Håkon Carlberg.jpg

HÅKON STYRVOLD CARLBERG

Advokat Håkon Styrvold Carlberg er foreleser hos oss innen konkursrett, og er fast advokat i Ro Sommernes Advokatfirma DA.

 

Han arbeider hovedsakelig med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs.

 

Carlberg har arbeidet i Ro Sommernes advokatfirma i over seks år og har i perioden arbeidet med en rekke store konkurs- og restruktureringssaker.

Jeanette Tverberg foreleser ved Jusutdanning

JEANETTE TVERBERG 

Jeanette Tverberg er foreleser hos oss innen dokumenthåndtering, arkiv og personvern. Hun jobber som personvernrådgiver/seniorrådgiver i Viken fylkeskommune

Tverberg er utdannet master i rettsvitenskap, samt økonom controller og advokatsekretær. Hun har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver for fagforbund. I forbindelse med den nye personopplysningsloven var Tverberg forbundets personvernkontakt lokalt og hadde ansvar for å utarbeide sikkerhetsinstrukser og gjennomføre forbedringstiltak. I tillegg utarbeidet hun digital ressursbank i ulike juridiske temaer. Tverberg har også mange års erfaring som styreleder.

Tverberg har erfaring med å holde kurs for ansatte og tillitsvalgte, innenfor blant annet GDPR og yrkesskadeerstatning. I tillegg til variert erfaring fra skoleadministrasjon og internopplæring i fylkeskommunens nye saksbehandlingssystem.

 

Kristian_Ellstrøm foreleser ved Jusutdanning

KRISTIAN ELLSTRØM

Advokat Kristian Ellstrøm er foreleser hos oss innen eiendomsrett og husleie, og er senioradvokat i Ryger Advokatfirma AS.

 

Ellstrøm har lang erfaring som prosedyreadvokat innen fagfeltet fast eiendom, med særlig fokus på kjøp og salg av nye og brukte boliger, eiendomsmegling og husleie, og er fast kursholder innen disse fagene.

 

Ellstrøm har representert både leietakere, utleiere, kjøpere, meglere og selger i en rekke tvister og krydrer sin kursrekke med praktiske og morsomme eksempler fra dagliglivet som advokat.

Pan Farmakis.jpg

PAN FARMAKIS

Advokat Pan Farmakis foreleser hos oss innen erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, miljørett og dynamisk tingsrett, samt foreleser i juridiske kurs.

 

Farmakis er partner i Langseth Advokatfirma DA. ​I tillegg til arbeidet som advokat, har advokat Farmakis arbeidet i Justisdepartementet og som dommerfullmektig.

 

Farmakis har prosedert svært mange saker for domstolene, og har også mer enn 20 års undervisningserfaring i både privatrettrettslige og offentligrettslige fag, samt vært sensor ved Universitetet i Oslo.

 

Farmakis sine hovedarbeidsområder er i dag erstatningsrett og fast eiendom.

Philip G. Bugge.png

PHILIP BUGGE

Advokat Philip Bugge er foreleser hos oss innen avtalerett og kjøpsrett, samt er partner i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS.

 

Bugge jobber særlig med saker innenfor fagområdene kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett, erstatningsrett, pengekravsrett og entrepriserett. Han bistår både privatpersoner og næringsdrivende.

 

Bugge arbeider jevnlig saker for domstolen og andre tvisteløsningsorganer, så han har opparbeidet seg bred prosedyreerfaring. Han holder også kurs innenfor sine rettsområder.

Stein Morten Minstemann Søberg Olsen.jpg

STEIN MORTEN MINSTEMANN SØBERG OLSEN

Stein Morten Minstemann Søberg Olsen foreleser hos oss i regnskap og årsregnskap, og er spesialrådgiver i Azets Insight AS.

 

Stein Morten arbeider hovedsakelig med rådgivning til eksterne kunder, men bruker også fagkunnskapen sin til rekruttering, salg og opplæring, eksternt og internt. 

 

Stein Morten holder jevnlige fagseminarer i Azets, for kunder og for ansatte. Stein Morten er foredragsholder på kurs for selskaper som bruker Visma sin software, og for studenter på Oslo Met, opplæring i bruk av regnskapssystemer. 

Sunniva Schultzen-Mehren foreleser ved Jusutdanning

SUNNIVA SCHULTZEN-MEHREN

Sunniva Schultzen-Mehren er foreleser innen korrespondanse og klarspråk, samt veileder i emnene Prosjekt og Praksis. 

 

Schultzen-Mehren har utdanning innenfor administrasjon og humanistiske fag, og har bakgrunn som sekretær og kontorleder i kommunal sektor. Hun har jobbet flere år som konsulent for staten i Barne- og ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

 

Schultzen-Mehren har i flere år også hatt oppdrag som sensor.

Torjus Hulbak ny_edited.jpg

TORJUS HOLBAK

Advokat Torjus Holbak er foreleser hos oss innen inkassoarbeid og innfordring. Torjus er advokat i Advokatfirma Kontrakt AS og fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har fordypning innenfor internasjonal kommersielle relasjoner og da spesielt fagområdet konkurs og pant.

 

Torjus har jobbet i Intrum (tidligere Lindorff AS) siden 2017 og startet som advokatfullmektig i Advokatfirma Kontrakt AS, Intrum AS sin juridiske avdeling. Som advokat bistår han Intrum og Intrum sine kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår i tilknytning til pengekrav.

 

Torjus har prosedyreerfaring fra tingrettene, lagmannsrettene og fra Norges Høyesterett. Han har også erfaring med konkurspågang, tvangsinnfordring og forliksforhandlinger. Torjus holder jevnlig kurs og foredrag.

Trude Stormoen.png

TRUDE STORMOEN

Advokat Trude Stormoen foreleser hos oss innen familierett og arverett, samt er partner i Langseth Advokatfirma DA.

 

Stormoen arbeider hovedsakelig med familierett, arverett, arbeidsrett og erstatningsrett, samt har bred erfaring fra ulike rettsområder. Hun bistår både næringsklienter og privatklienter, og har i tillegg erfaring fra Finansklagenemnda. Hun har omfattende forhandlingserfaring, og har prosedert jevnlig for domstolene siden 2002.

 

Stormoen er sensor og veileder ved masterstudiet ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som foredragsholder, blant annet i forbindelse med etterutdanning av advokater.

Tuva Jørgensen foreleser ved Jusutdanning

TUVA JØRGENSEN

Tuva Jørgensen er foreleser hos oss innen saksbehandling.

 

Jørgensen er uteksaminert fra Universitetet i Bergen, og har arbeidet innenfor det offentlige og i Sweco Norge AS. Hun har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Hun arbeider i tillegg med tvisteløsning, fast eiendoms rettsforhold, entreprise og tingsrett.

Wenche Samuelsen foreleser ved Jusutdanning

WENCHE SAMUELSEN

Wenche Samuelsen er foreleser innen administrasjon, derav møte- og arrangementsplanlegging, reiseplanlegging og koordinering av forretningsreiser. Hun har lang erfaring fra undervisning innen reiselivsfaget på fagskolenivå og har også jobbet med tilrettelegging og gjennomføring av nettutdanning.

Wenche har jobbet med reiseliv i mange år og har blant annet bakgrunn som instruktør i SAS, senior reisekonsulent i HRG Nordic, prosjektleder i Escape Travel og som reiseleder på reiser over hele verden. Hun har designet og utviklet kurs og har den siste tiden jobbet mye med nettpedagogikk. I reiselivet har hun flere styreverv og hun har et brennende engasjement for bransjen. Hun mener at reiselivskunnskap er viktig i alle næringer. 

Hennes motto er "kunnskap er lett å bære".

Øyvind Bø foreleser ved Jusutdanning

ØYVIND BØ

Øyvind Bø er foreleser hos oss i EØS-rett. Han er juridisk kyndig rettsmedlem (dommer) i Trygderetten.

 

Øyvind Bø ble utdannet cand.jur ved Universitetet i Oslo i 2003 og har lang erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og juridisk avdeling i EFTAs overvåkningsorgan. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen.

 

Bø har undervist i prosedyre for EU-domstolen ved Advocacy Academy i Budapest og har hatt flere kurs i EU-rettslig trygderett. Han har også vært sensor ved Universitetet i Bergen.

Øyvind Skjerpen.jpg

ØYVIND SKJERPEN

Advokat Øyvind Skjerpen er foreleser hos oss innen avtalerett og kjøpsrett, samt er partner i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS.

 

Øyvind har lang fartstid fra forsikringsbransjen og har jobbet mange år som advokat. I dag jobber han hovedsakelig med kjøpsrett, fast eiendom, erstatning- og forsikringsrett, naborett, selskapsrett, entrepriserett og arbeidsrett.

 

Øyvind har bred prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsretten, samt andre tvisteløsningsorganer. Han er også kursholder innenfor sine fagområder.