Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent Privatrett

Emnene i utdanningen: 

 • Privatrett I

 • Privatrett II 

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

PRIVATRETT I

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i grunnleggende jus

 • Juridisk informasjonssøking

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

PRIVATRETT II

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Juridisk metode

 • Familierett

 • Arverett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 

ADVOKATFIRMAET

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan et advokatfirma eller et selskap er organisert. I tillegg til kompetanse om offentlige registre og deres anvendelsesområde. Aktørportalen er et avgjørende arbeidsverktøy for advokater og juskonsulenter for korrespondanse i saker overfor domstolene.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Advokatbransjens betydning og verdigrunnlag

 • Advokatfirmaet

 • Rettsprosess

 • Aktørportalen

 • Offentlige registre

 

ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG SAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en juskonsulent er å administrere ulike oppgaver. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder derav juridisk korrespondanse med fokus på klarspråk. I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Administrasjon

 • Korrespondanse

 • Engelsk forretningskorrespondanse

 • Dokumenthåndtering, arkiv og personvern

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne erfaring fra en relevant arbeidsplass, som for eksempel ved et advokatfirma. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer). Praksisstedet vil forsøkes tilpasses i nærheten av der studenten bor. Dette gjelder både ved stedbasert undervisning i Oslo og ved nettutdanning. 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

 

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende jus, rettsstaten, maktfordelingen, rettskilder, jusbegreper og juridisk metode

 • har kunnskap om privatrett og forståelse for sammenhengen mellom disse rettsområdene

 • har kunnskap om avtaleinngåelse, fullmakt, ugyldighetsgrunner og avtaletolkning

 • har kunnskap om kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, forsinkelse, mangler og kravene som kan gjøres gjeldende ved reklamasjon

 • har kunnskap om vilkårene for erstatning, arbeidsgiveransvaret, foreldreansvaret, ulovfestet objektivt ansvar og personskade, samt rettsreglene om skadelidtes medvirkning, lemping og forsikring

 • har kunnskap om rettsreglene for inngåelse av ekteskap, råderett over eiendeler, oppløsning av ekteskap, fordeling av eiendeler og verdier, samboere og barnerett

 • har kunnskap om arverett derav livsarvinger, ektefelles og samboerens arverett og testament

 • har kunnskap om registrering av eiendomsrett, tinglysning, rettigheter i fast eiendom, naborett, hevd, sameie, servitutter og tomtefeste

 • har kunnskap om kontoradministrasjon, juridisk korrespondanse, kommunikasjon og dokumenthåndteringsprogram, samt engelsk forretningskorrespondanse

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet, herunder organiseringen av et advokatfirma, reglene for god advokatskikk, GDPR, hvitvaskingsreglene, aktørportalen og offentlige registre

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor privatrett og administrasjon, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår advokatbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap innenfor privatrett for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne relevante rettskilder, og utforme faktisk- og juridisk utdrag

 • kan planlegge og organisere møter, kurs, konferanser og forretningsreiser

 • kan utforme juridisk korrespondanse på både norsk og engelsk med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap ved dokumenthåndtering og arkivering ved bruk av dokumenthåndteringsprogram

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og forme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av arbeidet som juskonsulent

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har faglig kompetanse innenfor sentrale privatrettslige rettsområder

 • har forståelse for etiske prinsipper i advokatbransjen, derav reglene for god advokatskikk, personvernreglene og hvitvaskingsreglene

 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av juskonsulentrollen

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjektet

 • kan utføre arbeidet som juskonsulent etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner med klienter, parter og kollegaer

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for arbeidet som juskonsulent