top of page

Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent Privatrett

UTDANNINGENS EMNER

 • Privatrett I

 • Privatrett II 

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

PRIVATRETT I

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i grunnleggende jus

 • Juridisk informasjonssøking

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

PRIVATRETT II

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Juridisk metode

 • Familierett

 • Arverett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 

ADVOKATFIRMAET

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan et advokatfirma eller et selskap er organisert. I tillegg til kompetanse om offentlige registre og deres anvendelsesområde. Aktørportalen er et avgjørende arbeidsverktøy for advokater og juskonsulenter for korrespondanse i saker overfor domstolene.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Advokatbransjens betydning og verdigrunnlag

 • Advokatloven og advokatvirksomhet

 • Rettsprosess

 • Aktørportalen

 • Offentlige registre

 

ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG SAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en juskonsulent er å administrere ulike oppgaver. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder derav juridisk korrespondanse med fokus på klarspråk. I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Administrasjon og kommunikasjon

 • Dokumenthåndtering

 • Praktisk organisering

 • Engelsk i næringslivet

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre. I dette emnet vil studentene velge relevant fordypningstema med aktuell problemstilling innen utdanningen.

PRAKSIS

Praksis skal gi erfaring fra arbeidssituasjonen som venter etter fullført utdanning. Praksis gjennomføres uavhengig av om du har valgt stedbasert undervisning i Oslo eller nettutdanning. Studenten vil i løpet av praksisperioden være innom relevante arbeidsoppgaver innenfor utdanningen. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset utdanningens læringsutbyttebeskrivelser.

 

Praksisperioden

I praksisperioden er det fokus på anvendelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilegnet så langt i utdanningen. Praksisperioden skal bidra til at studentene får praktisk erfaring fra arbeidshverdagen innenfor yrkesfeltet. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden.

 

Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres i en samlet periode i 20 dager med 8 timer pr. dag enten som:

 • Ekstern praksis eller

 • Intern praksis

 

Vurdering av praksis
Vurderingen av emnet praksis gjennomføres på grunnlag av praksisrapporten som utarbeides etter praksisperioden. Emnet praksis gir 10 studiepoeng.

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende jus, rettsstaten, maktfordelingen, rettskilder, jusbegreper og juridisk metode

 • har kunnskap om privatrett og forståelse for sammenhengen mellom disse rettsområdene

 • har kunnskap om avtaleinngåelse, fullmakt, ugyldighetsgrunner og avtaletolkning

 • har kunnskap om kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, forsinkelse, mangler og kravene som kan gjøres gjeldende ved reklamasjon

 • har kunnskap om vilkårene for erstatning, arbeidsgiveransvaret, foreldreansvaret, ulovfestet objektivt ansvar og personskade, samt rettsreglene om skadelidtes medvirkning, lemping og forsikring

 • har kunnskap om rettsreglene for inngåelse av ekteskap, råderett over eiendeler, oppløsning av ekteskap, fordeling av eiendeler og verdier, samboere og barnerett

 • har kunnskap om arverett derav livsarvinger, ektefelles og samboerens arverett og testament

 • har kunnskap om registrering av eiendomsrett, tinglysning, rettigheter i fast eiendom, naborett, hevd, sameie, servitutter og tomtefeste

 • har kunnskap om kontoradministrasjon, juridisk korrespondanse, kommunikasjon og dokumenthåndteringsprogram, samt engelsk forretningskorrespondanse

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet, herunder organiseringen av et advokatfirma, reglene for god advokatskikk, GDPR, hvitvaskingsreglene, aktørportalen og offentlige registre

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor privatrett og administrasjon, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår advokatbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap innenfor privatrett for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne relevante rettskilder, og utforme faktisk- og juridisk utdrag

 • kan planlegge og organisere møter, kurs, konferanser og forretningsreiser

 • kan utforme juridisk korrespondanse på både norsk og engelsk med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap ved dokumenthåndtering og arkivering ved bruk av dokumenthåndteringsprogram

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og forme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av arbeidet som juskonsulent

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har faglig kompetanse innenfor sentrale privatrettslige rettsområder

 • har forståelse for etiske prinsipper i advokatbransjen, derav reglene for god advokatskikk, personvernreglene og hvitvaskingsreglene

 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av juskonsulentrollen

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjektet

 • kan utføre arbeidet som juskonsulent etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner med klienter, parter og kollegaer

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for arbeidet som juskonsulent

bottom of page