Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent forvaltningsrett

Emnene i utdanningen: 

 • Forvaltningsrett I (alminnelig forvaltningsrett)

 • Forvaltningsrett II (spesiell forvaltningsrett)

 • Forvaltningen, demokrati og politikk

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

FORVALTNINGSRETT I

Emnet Forvaltningsrett I omhandler innføring i jus og alminnelig forvaltningsrett. Alminnelig forvaltningsrett omfatter de generelle reglene som gjelder for all forvaltningsvirksomhet.

 

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i jus og juridisk metode

 • Statsrett

 • Juridisk informasjonssøking

 • Grunnleggende forvaltningsprinsipper

 • Forvaltningsrett

 • Klagebehandling, retting og omgjøring

 • Offentleglova

 • Forvaltningens spesiallover

FORVALTNINGSRETT II

Emnet Forvaltningsrett II omhandler spesiell forvaltningsrett. Spesiell forvaltningsrett omfatter særskilte forvaltningsområder som kan ha spesielle saksbehandlingsregler.

 

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Miljørett

 • Velferdsrett derav helserett, trygderett og barnevernsrett

 • EØS-rett

 

Miljørett

 • Miljøforvaltningsrett

 • Miljøvern og eiendomsrett

 • Bærekraftig utvikling

 • Grunnloven § 112 om retten til et miljø som sikrer helsen, naturvern og bærekraftig utvikling

 • Arealplanlegging og plan- og bygningsloven

 • Naturvern og naturmangfoldloven

 • Klimarett og forurensningsloven

Velferdsrett

 • Velferdssystemet og NAV

 • Trygderett

 • Helserett

 • Sosialrett

 • Barnevern og barnevernsloven

EØS-rett

EØS-retten har stor betydning for forvaltningen. Både som generelle rammer og med spesifikke krav på mange forvaltningsområder, derav velferdsretten og miljøretten.

FORVALTNINGEN, DEMOKRATI OG POLITIKK

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan forvaltningen er organisert på statlig, regionalt og lokalt nivå. I tillegg til demokrati, valg og det politiske system.

Forvaltningens oppgaver er omfattende og variert. Forvaltningen organiseres derfor på ulike måte avhengig av hvilket fagområde det gjelder. Det er viktig å forstå forskjellen og begrunnelsen for organiseringen av blant annet politi, helsevesen, barnevern, NAV og utdanning. 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Forvaltningens betydning og verdigrunnlag

 • Demokrati og politikk

 • Forvaltningen: Statsforvaltningen og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)

 • Kommuner og fylkeskommuner

 • Kontrollorganer: Sivilombudsmannen, Riksrevisor og domstolene

 

ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG SAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en juskonsulent er å administrere ulike oppgaver. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder derav juridisk korrespondanse med fokus på klarspråk. I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Kontoradministrasjon

 • Korrespondanse og klarspråk

 • Saksbehandling i praksis

 • Dokumenthåndtering, arkiv og personvern

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen eller forvaltningen, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne erfaring fra en relevant arbeidsplass, som for eksempel ved et advokatfirma eller ved et forvaltningsorgan. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer). Praksisstedet vil forsøkes tilpasses i nærheten av der studenten bor. Dette gjelder både ved stedbasert undervisning i Oslo og ved nettutdanning. 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

 

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende jus, statsforfatningen, rettsstaten, rettskilder, jusbegreper og juridisk metode

 • har kunnskap om alminnelig forvaltningsrett derav grunnleggende forvaltningsprinsipper, saksbehandlingsprosessen, saksbehandlingsregler og klagebehandling

 • har kunnskap om spesiell forvaltningsrett derav sentrale tema innenfor miljørett, velferdsrett og EØS-rett

 • har kunnskap om organiseringen av forvaltningen, demokrati, det politiske system og inndelingen i statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner

 • har kunnskap om kontoradministrasjon, juridisk korrespondanse, kommunikasjon og dokumenthåndtering med tilhørende krav til kvalitet

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap om forvaltningen og kjennskap til yrkesfeltet

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor forvaltningsarbeid, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår forvaltningens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv, derunder sentrale etiske og moralske verdier

 

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap innenfor forvaltningsrett for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne informasjon om rettskilder,
  som er relevant for forvaltningsarbeid

 • kan anvende forvaltningskunnskap til å finne informasjon og forstå organiseringen til et forvaltningsorgan

 • kan planlegge og organisere møter, kurs, konferanser og forretningsreiser

 • kan utforme juridisk korrespondanse med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap om dokumenthåndtering og arkivering ved bruk av dokumenthåndteringsprogram

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og utforme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av forvaltningsarbeid

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper i forvaltningen, derav reglene for god forvaltningsskikk og personvernreglene

 • har utviklet en positiv etisk grunnholdning i utøvelsen av forvaltningsarbeid

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjektet

 • kan utføre forvaltningsarbeid med fastsatte kriterier etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner til brukere, klienter og personer i andre forvaltningsorganer med forståelse for deres rolle i forvaltningen

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for forvaltningsarbeid