top of page

Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent Strafferett

UTDANNINGENS EMNER

 • Strafferett I 

 • Strafferett II 

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

STRAFFERETT I

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i grunnleggende jus

 • Juridisk informasjonssøking

 • Alminnelig strafferett, derav ansvarslæren, reaksjonslæren og fullbyrdelseslæren

 • Spesiell strafferett

STRAFFERETT II

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Straffeprosess

 • Straffegjennomføringsrett

 • Politirett og ordensjus

 

PÅTALEMYNDIGHETEN OG POLITIET

Dette emnet gir innsikt i og forståelse for påtalemyndigheten og politiet, derav organisering, ansvar, kompetanse og myndighet.

 

Påtalemyndigheten omfatter riksadvokaten, statsadvokatene og politiadvokatene. Politiadvokatene i Norge er i en særstilling ettersom de både er del av påtalemyndigheten og samtidig er en del av politiet.  Det er viktig å forstå forskjellen og begrunnelsen for organiseringen av både påtalemyndigheten og politiet.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Påtalemyndigheten

 • Politiet

 

STRAFFESAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en juskonsulent er å administrere og saksbehandle ulike oppgaver. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder, derav juridisk korrespondanse med fokus på klarspråk.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Administrasjon

 • Korrespondanse

 • Etterforskning og politirapporter

 • Forkynning og stevning

 • Vandelskontroll, politiattester og skikkethet

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis skal gi erfaring fra arbeidssituasjonen som venter etter fullført utdanning. Praksis gjennomføres uavhengig av om du har valgt stedbasert undervisning i Oslo eller nettutdanning. Studenten vil i løpet av praksisperioden være innom relevante arbeidsoppgaver innenfor utdanningen. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset utdanningens læringsutbyttebeskrivelser.

 

Praksisperioden

I praksisperioden er det fokus på anvendelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilegnet så langt i utdanningen. Praksisperioden skal bidra til at studentene får praktisk erfaring fra arbeidshverdagen innenfor yrkesfeltet. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden.

 

Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres i en samlet periode i 20 dager med 8 timer pr. dag enten som:

 • Ekstern praksis eller

 • Intern praksis

 

Vurdering av praksis
Vurderingen av emnet praksis gjennomføres på grunnlag av praksisrapporten som utarbeides etter praksisperioden. Emnet praksis gir 10 studiepoeng.

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

 

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende juridisk metode, jusbegreper, rettskilder og rettsstaten

 • har kunnskap om alminnelig strafferett, derav ansvarslæren om vilkårene for å kunne straffes, reaksjonslæren om de ulike straffereaksjonene og fullbyrdelseslæren  

 • har kunnskap om spesiell strafferett og sentrale straffebud innenfor vern av offentlig ro, orden og sikkerhet, narkotikalovbrudd, voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd, skadeverk, bedrageri og korrupsjon

 • har kunnskap om straffeprosess og sentrale rettsstatsprinsipper, derav aktørene, etterforskning, tvangsmidler, domstolsbehandling og erstatning ved straffegjennomføring, samt kravene til taushetsplikt, habilitet, nødvendighet og forholdsmessighet

 • har kunnskap om straffegjennomføring og kriminalomsorgens tilhørende saksbehandlingsregler

 • har kunnskap om politirett og ordensjus med grunnleggende prinsipper, inngrepsmyndighet, inngrepsmåter og maktmidler

 • har kunnskap om oppgavene og organiseringen av påtalemyndigheten og politiet

 • har kunnskap om politiadministrasjon, juridisk korrespondanse, politirapporter, forkynning, stevning, vandel og politiattest

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap innenfor strafferettslige fagområder og kjennskap til yrkesfeltet

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor strafferett, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår påtalemyndighetens- og politiets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv, derunder sentrale etiske og moralske verdier

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap innenfor strafferett, straffeprosess, straffegjennomføring og politirett for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne informasjon om rettskilder,
  som er relevant for strafferettsarbeid

 • kan anvende faglig kunnskap til å finne informasjon om og forstå organiseringen til påtalemyndigheten og politiet

 • kan utforme juridisk korrespondanse med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap om politirapporter, forkynning, stevning, vandel og politiattest til administrativt strafferettsarbeid

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og utforme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av strafferettsarbeid

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper hos påtalemyndigheten og politiet

 • har utviklet en positiv etisk grunnholdning i utøvelsen av strafferettsarbeid

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjektet

 • kan utføre strafferettsarbeid med fastsatte kriterier etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner til aktuelle personer internt og eksternt på tvers av fagfelt

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for strafferettsarbeid

bottom of page