Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent Strafferett

Emnene i utdanningen: 

 • Strafferett I 

 • Strafferett II 

 • Påtalemyndigheten og politiet

 • Straffesaksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

STRAFFERETT I

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i grunnleggende jus

 • Juridisk informasjonssøking

 • Alminnelig strafferett, derav ansvarslæren, reaksjonslæren og fullbyrdelseslæren

 • Spesiell strafferett

STRAFFERETT II

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Straffeprosess

 • Straffegjennomføringsrett

 • Politirett og ordensjus

 

PÅTALEMYNDIGHETEN OG POLITIET

Dette emnet gir innsikt i og forståelse for påtalemyndigheten og politiet, derav organisering, ansvar, kompetanse og myndighet.

 

Påtalemyndigheten omfatter riksadvokaten, statsadvokatene og politiadvokatene. Politiadvokatene i Norge er i en særstilling ettersom de både er del av påtalemyndigheten og samtidig er en del av politiet.  Det er viktig å forstå forskjellen og begrunnelsen for organiseringen av både påtalemyndigheten og politiet.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Påtalemyndigheten

 • Politiet

 

STRAFFESAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en juskonsulent er å administrere og saksbehandle ulike oppgaver. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder, derav juridisk korrespondanse med fokus på klarspråk.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Administrasjon

 • Korrespondanse

 • Etterforskning og politirapporter

 • Forkynning og stevning

 • Vandelskontroll, politiattester og skikkethet

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en periode hvor du vil benytte deg av tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen. Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne deg relevant praktisk erfaring. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer). Praksis gjennomføres uavhengig av om du har valgt stedbasert undervisning i Oslo eller nettutdanning. 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

 

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende juridisk metode, jusbegreper, rettskilder og rettsstaten

 • har kunnskap om alminnelig strafferett, derav ansvarslæren om vilkårene for å kunne straffes, reaksjonslæren om de ulike straffereaksjonene og fullbyrdelseslæren  

 • har kunnskap om spesiell strafferett og sentrale straffebud innenfor vern av offentlig ro, orden og sikkerhet, narkotikalovbrudd, voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd, skadeverk, bedrageri og korrupsjon

 • har kunnskap om straffeprosess og sentrale rettsstatsprinsipper, derav aktørene, etterforskning, tvangsmidler, domstolsbehandling og erstatning ved straffegjennomføring, samt kravene til taushetsplikt, habilitet, nødvendighet og forholdsmessighet

 • har kunnskap om straffegjennomføring og kriminalomsorgens tilhørende saksbehandlingsregler

 • har kunnskap om politirett og ordensjus med grunnleggende prinsipper, inngrepsmyndighet, inngrepsmåter og maktmidler

 • har kunnskap om oppgavene og organiseringen av påtalemyndigheten og politiet

 • har kunnskap om politiadministrasjon, juridisk korrespondanse, politirapporter, forkynning, stevning, vandel og politiattest

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap innenfor strafferettslige fagområder og kjennskap til yrkesfeltet

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor strafferett, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår påtalemyndighetens- og politiets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv, derunder sentrale etiske og moralske verdier

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap innenfor strafferett, straffeprosess, straffegjennomføring og politirett for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne informasjon om rettskilder,
  som er relevant for strafferettsarbeid

 • kan anvende faglig kunnskap til å finne informasjon om og forstå organiseringen til påtalemyndigheten og politiet

 • kan utforme juridisk korrespondanse med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap om politirapporter, forkynning, stevning, vandel og politiattest til administrativt strafferettsarbeid

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og utforme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av strafferettsarbeid

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper hos påtalemyndigheten og politiet

 • har utviklet en positiv etisk grunnholdning i utøvelsen av strafferettsarbeid

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjektet

 • kan utføre strafferettsarbeid med fastsatte kriterier etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner til aktuelle personer internt og eksternt på tvers av fagfelt

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for strafferettsarbeid