Faginnholdet i utdanningen 
Juskonsulent Forretningsjus

Emnene i utdanningen: 

 • Forretningsjus I

 • Forretningsjus II

 • Selskaper og årsregnskapet

 • Korrespondanse, inkasso- og konkursbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

FORRETNINGSJUS I

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Innføring i grunnleggende jus

 • Juridisk informasjonssøking

 • Kontraktsrett/Obligasjonsrett

 • Pengekrav, inkasso og tvangsfullbyrdelse

 • Selskapsrett

FORRETNINGSJUS II

Emnet inneholder følgende rettsområder:

 • Konkursrett

 • Panterett

 • Dynamisk tingsrett og tinglysing

 • Arbeidsrett

 

SELSKAPER OG ÅRSREGNSKAPET

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan et selskap og næringslivet er organisert og drives. Selskapsstruktur omhandler de ulike selskapsrollene som generalforsamling, styret og daglig leder, samt det rettslige ansvaret til hver av rollene. Det blir også innføring i årsregnskap fra perspektivet til ledere og styremedlemmer.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Selskapers betydning og verdigrunnlag

 • Selskapsstruktur

 • Årsregnskapet

 

KORRESPONDANSE, INKASSO- OG KONKURSBEHANDLING

Dette emnet har fokus på kunnskap og kompetanse innenfor juridisk forretningskorrespondanse. Formuleringer står svært sentralt i næringslivet og arbeidslivet generelt. I tillegg blir det praktisk arbeid med inkasso og konkursbehandling, derav prosessen for gjennomføring av en bobehandling med undersøkelser, møter, innberetning til tingretten og sluttinnberetning. 

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Administrasjon

 • Korrespondanse

 • Inkassoarbeid og innfordring i praksis

 • Konkursbehandlingsprosessen

 • Konkursbehandling i praksis

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en periode hvor du vil benytte deg av tilegnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen utdanningen. Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne deg relevant praktisk erfaring. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer). Praksis gjennomføres uavhengig av om du har valgt stedbasert undervisning i Oslo eller nettutdanning. 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

 

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende juridisk metode, jusbegreper, rettskilder og rettsstaten

 • har kunnskap om sentrale emner innenfor obligasjonsrett, derav kontraktsforpliktelser, kontraktsbrudd, kontraktsrevisjon, overdragelse av krav, debitorskifte, regress, motregning, foreldelse og direktekrav

 • har kunnskap om fordringer, inkassorett og tvangsfullbyrdelse

 • har kunnskap om likheter og forskjeller mellom ulike selskapsformer, sentrale rettsregler for aksjeselskaper og årsregnskapet

 • har kunnskap om konkursrett, derav vilkårene for konkursåpning, bobehandlingen, beslagsretten, motregning, omstøtelse og fordelingen av boets midler mellom fordringshaverne

 • har kunnskap om panterett, derav stiftelse, rettsvern og rettsvirkninger

 • har kunnskap om hjemmelsmannskonflikter og dobbeltsuksesjonskonflikter i dynamisk tingrett

 • har kunnskap om sentrale rettsregler innenfor arbeidsrett derav lønnsplikt, arbeidsplikt, arbeidstid, taushetsplikt, ferie og avslutning av arbeidsforhold

 • har kunnskap om selskapsadministrasjon, juridisk korrespondanse, kommunikasjon, konkursbehandling og inkassoarbeid i praksis

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap om selskaper og kjennskap til yrkesfeltet, herunder GDPR og hvitvaskingsreglene

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor forretningsjus, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår selskapers betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv, derunder sentrale etiske og moralske verdier

 

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap innenfor forretningsjus for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne informasjon om rettskilder,
  som er relevant for forretningsjus

 • kan anvende juridisk kunnskap til å finne informasjon og forstå organiseringen til et selskap

 • kan utforme juridisk korrespondanse med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap om bobehandling og inkasso ved praktisk arbeid

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og utforme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av forretningsjus

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper for selskaper

 • har utviklet en positiv etisk grunnholdning i utøvelsen av juridisk arbeid

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjekt

 • kan utføre juridisk arbeid med fastsatte kriterier etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner til brukere, klienter og personer i andre selskaper med forståelse for deres rolle

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for juridisk arbeid