Faginnholdet i utdanningen 
Advokatassistent

Emnene i utdanningen: 

 • Jus

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

JUS

Emnet omfatter innføring i sentrale rettsområder:

 • Innføring i grunnleggende jus

 • Juridisk informasjonssøking

 • Avtalerett

 • Kjøpsrett

 • Erstatningsrett

 • Selskapsrett

 • Pengekravsrett og tvangsfullbyrdelse

 • Arbeidsrett

 • Eiendomsrett og husleierett

 • Forvaltningsrett

 • Strafferett

 • Familie- og arverett

REGNSKAP

Det er viktig med kompetanse innenfor regnskap for at en advokatassistent skal ha en helhetlig forståelse av virksomheten. Mindre og mellomstore advokatfirmaer benytter ofte bistand fra advokatassistenter til regnskapsoppgaver som bokføring og fakturering.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Bokføring og dokumentasjon

 • Fakturering og inkasso

 • Regnskapet

 • Arbeidstakere og lønnskostnader

 • Merverdiavgift

 • Selskapsformer

 • Årsregnskapet derav resultatregnskapet og balanse

 • Advokatregnskapet

 

ADVOKATFIRMAET

Dette emnet gir innsikt og forståelse for hvordan et advokatfirma eller et selskap er organisert. I tillegg til kompetanse om offentlige registre og deres anvendelsesområde. Aktørportalen er et avgjørende arbeidsverktøy for advokater og juskonsulenter for korrespondanse i saker overfor domstolene.

Emnet inneholder følgende tema:

 • Advokatbransjens betydning og verdigrunnlag

 • Advokatfirmaet

 • Rettsprosess

 • Aktørportalen

 • Offentlige registre

 

ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG SAKSBEHANDLING

En av hovedoppgavene til en advokatassistent er å administrere ulike oppgaver tilknyttet advokatvirksomheten. I den anledning er det viktig med kunnskap og kompetanse innenfor flere arbeidsområder derav forretningskorrespondanse på både norsk med fokus på klarspråk og engelsk. I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor dokumenthåndtering, arkiv og personvern.

 

Emnet inneholder følgende tema:

 • Administrasjon

 • Korrespondanse

 • Engelsk forretningskorrespondanse

 • Dokumenthåndtering, arkiv og personvern

PROSJEKT

Prosjekt er en sentral arbeidsform i yrkeslivet. Det er derfor viktig med kunnskap og kompetanse om prosjekt og kunne samarbeide med andre prosjektdeltakere. I dette emnet vil studentene deles inn i prosjektgrupper og arbeide tverrfaglig med en relevant problemstilling.

PRAKSIS

Praksis er en unik mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen, og få verdifull erfaring med tanke på fremtidig jobb. Vi vet om flere studenter som har fått jobb basert på det de gjorde i praksisperioden. Formålet med praksis er å tilegne erfaring fra en relevant arbeidsplass, som for eksempel ved et advokatfirma. Praksisperioden utgjør til sammen 160 timer, som gjennomføres sammenhengende i 4 uker (20 dager x 8 timer). Praksisstedet vil forsøkes tilpasses i nærheten av der studenten bor. Dette gjelder både ved stedbasert undervisning i Oslo og ved nettutdanning. 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

 

Kunnskaper

 

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende juridisk metode, jusbegreper, rettskilder og rettsstaten

 • har kunnskap om sentrale tema innenfor avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, selskapsrett, pengekravsrett, arbeidsrett, eiendomsrett, forvaltningsrett, strafferett, prosessrett og familie- og arverett

 • har kunnskap om kontoradministrasjon, juridisk korrespondanse, kommunikasjon og dokumenthåndteringsprogram, samt engelsk forretningskorrespondanse

 • har kunnskap om regnskapsregler herunder bokføring, fakturering, inkasso, regnskap, arbeidstakere og lønnskostnader, merverdiavgift og årsregnskapet

 • har kunnskap om prosjektteori, prosjektgjennomføring og prosjektrapportering

 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet, herunder organiseringen av et advokatfirma, reglene for god advokatskikk, GDPR, hvitvaskingsreglene, aktørportalen og advokatregnskapet

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor jus og administrasjon, ved bruk av blant annet juridisk informasjonssøking

 • forstår advokatbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter

 

Kandidaten:

 • kan anvende juridisk kunnskap for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kan anvende juridisk informasjonssøking for å finne relevante rettskilder, og utforme faktisk- og juridisk utdrag

 • kan planlegge og organisere møter, kurs, konferanser og forretningsreiser

 • kan utforme juridisk korrespondanse på både norsk og engelsk med korrekt rettskriving, med bruk av jusbegreper og klarspråk

 • kan anvende faglig kunnskap ved dokumenthåndtering og arkivering ved bruk av dokumenthåndteringsprogram

 • kan utføre bokføring, fakturering og regnskapsoppgaver

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre et prosjekt, presentere resultatet og utforme prosjektrapport, samt evaluere prosjektarbeidet

 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak under utøvelse av arbeidet som advokatassistent

 

Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper i advokatbransjen, derav reglene for god advokatskikk, personvernreglene og hvitvaskingsreglene

 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av advokatassistentrollen

 • har forståelse for viktigheten av korrekt og presis kommunikasjon og korrespondanse, både muntlig og skriftlig

 • kan gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre, og bygge positive relasjoner under gjennomføring av prosjektet

 • kan utføre arbeidet som advokatassistent etter utvalgte målgruppers behov

 • kan bygge profesjonelle relasjoner med klienter, parter og kollegaer

 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester av relevans for arbeidet som advokatassistent