Kursoversikt - Juridiske kurs

Jusutdanning AS tilbyr juridiske kurs til næringslivet og spesialkurs til privatpersoner.
Juridiske kurs for næringslivet kan være bransjekurs eller bli spesialtilpasset virksomheten sitt ønske. 

Undersøk våre underliggende kurs og ta kontakt på telefon 22 64 45 55 eller send oss en e-post: post@jusutdanning.no for mer informasjon.

Ledelse, administrasjon og arbeidsliv

Bank, inkasso og forsikring

Salg, handel og reise

Forvaltning

Privatpersoner/næringsliv

Bransjekurset er spesielt tilpasset ledere, mellomledere og personer som arbeider i administrasjonen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Selskapsrett

 • Økonomi og skatterett

 • Pengekravsrett

 • Habilitet

 • Husleierett

 • Arbeidsmiljøloven

 • Personopplysningsloven

Ledelse og administrasjon

 

Gründerkurs

Bransjekurset er spesielt tilpasset gründere og personer som har startet opp eget foretak.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Enhetsregisterloven

 • Foretaksregisterloven

 • Foretaksnavneloven

 • Bokføringsloven

 • Regnskapsloven

 • Avtale- og kjøpsrett

 • Pengekravsrett

 

Arbeidsliv og HR

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
HR-avdelingen og andre interesserte innenfor arbeidslivsrett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Arbeidsmiljøloven

 • Arbeidstvistloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Folketrygdloven

 • Yrkesskadeloven

 

Bank- og finansnæringen

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider i
bank og finansnæringen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Finansforetaksloven

 • Finansavtaleloven

 • Finanstilsynsloven

 • Hvitvaskingsloven

 

Inkasso og tvangsinnfordring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor inkassobransjen og med tvangsinnfordring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Gjeldsbrevlova

 • Forsinkelsesrenteloven

 • Inkassoloven

 • Panteloven

 • Tvangsfullbyrdelsesloven

 • Gjeldsordningsloven

 • Konkursloven og dekningsloven

 • Foreldelsesloven

 

Forsikring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor forsikring. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Forsikringsavtaleloven

 • Bilansvarsloven

 • Skadeerstatningsloven

 • Yrkesskadeforsikringsloven

 

Salg og markedsføring

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med salg og markedsføring.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

 • Markedsføringsrett

 • Forbrukerklageloven og forbrukerklagenemnda

 • Patentloven

 • Personopplysningsloven

 

Restauranter og barer

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor restaurant- og utelivsbransjen. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Selskapsrett

 • Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

 • Serveringsloven

 • Alkoholloven

 • Etablererprøven og kunnskapsprøven

 • Skatteforvaltningsloven 

 • Tips og drikkepenger

 • Bokføringsloven

 • Skatterett

 

Reiseliv, hotell og turisme

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor reiseliv, hotell og turisme.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Avtalerett

 • Kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og erstatningsrett

 • Pakkereiseloven

 • Reiseforsikringer

 • Markedsføringsrett

 • Klagebehandling

 

Spedisjon og logistikk

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
transport, spedisjon og logistikk. ​

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Tolloven og tollforskriften

 • EØS-loven

 • Avtalerett, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

 • Arbeidsmiljøloven

 • HMS: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

 • Forurensningsloven

 • Brann- og eksplosjonsvernloven

 

Saksbehandling og forvaltning

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor forvaltning og for saksbehandlere. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Forvaltningsloven

 • Offentleglova

Tema:

 • Forsvarlig og god saksbehandling

 • Habilitet

 • Veiledningsplikt

 • Taushetsplikt

 • Utredningsplikt

 • Vedtaket

 • Klagebehandling

 

Plan- og bygningsrett

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med
forvaltning innenfor plan- og bygningsrett​.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Forvaltningsloven

 • Plan- og bygningsloven

 • Matrikkellova

 • Tomtefestelova

 • Tingslysningsloven

 

Undervisning

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor
undervisning.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Opplæringsloven

 • Arbeidsmiljøloven

 • Forvaltningsloven

 • Læreplaner

 

Samferdsel 

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor samferdelssektoren.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Veglova

 • Vegtrafikkloven

 • Yrkestransportloven

 • Yrkestransportforskriften

 • Sjøloven

 • Småbåtloven

 • Havne- og farvannsloven

 • Luftfartsloven

 • Jernbaneloven

 • Taubaneloven

 

Helserett

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor helsebransjen.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven

 • Spesialisthelsetjenesteloven

 • Psykisk helsevernloven

 • Tannhelsetjenesteloven

 • Folketrygdloven

 • Sosialtjenesteloven

 • Pasient- og brukerrettighetsloven

 • Helsepersonelloven

 • Pasientjournalloven

 • Helseregisterloven

 

Barn og barnevern

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider med barn og barnevern, samt andre interesserte. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Barnelova

 • Barnevernloven

 • Familievernkontorloven

 • Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær

 

Arverett

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som har interesse for å lære mer om arverett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Arvelova

 • Skifteloven

 • Ny arvelov

Tema: 

 • Arvefordeling

 • Testament

 • Uskifte

 • Bobehandling

 

Pensjon

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som er interessert i pensjon og pensjonsrettigheter. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Folketrygdloven

 • Statens pensjonskasseloven

 • OTP-loven: Obligatorisk tjenestepensjon

 • AFP: Avtalefestet pensjon

 

Skatterett

Bransjekurset er spesielt tilpasset personer som arbeider innenfor skatt og skatterett.

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Skatteloven

 • Skattebetalingsloven

 • Merverdiavgiftsloven

 • Bokføringsloven

 • Regnskapsloven

 • Skatteforvaltningsloven

 

Boligrett

Kurset er spesielt tilpasset personer som er interessert i boligrett. 

Kurset tar for seg følgende rettsområder og lover:

 • Burettslagslova

 • Sameielova

 • Husleieloven

 • Avhendingslova

 • Bustadoppføringslova

 • Budrunde og kjøp/salg av bolig