Forvaltningsrett og forvaltningskunnskap

BAKGRUNN

Forvaltningen har en svært viktig og sentral rolle som innebærer å fatte vedtak overfor borgerne. Avgjørelsen må være i overenstemmelse med god forvaltningsskikk og ivareta partene i saken og samfunnets interesser.

 

Saksbehandlere har spennende og interessante arbeidsoppgaver med å utrede saken, innhente opplysninger og fatte vedtak i overenstemmelse med lover og forskrifter.

Forvaltningsrett

INNHOLDET I KURSET

Kurset skal gi oppdatert informasjon om forvaltningsrett, derav forvaltningsloven, offentleglova og tilhørende forskrifter. Det har nå kommet forslag til ny forvaltningslov og en ny lov for innsynsretten for andre enn partene i saken, innsynslova. Det er derfor avgjørende og viktig at forvaltningen har oppdatert informasjon og kunnskap til de nye lovene allerede før de er vedtatt og trer i kraft.  

 

1. januar 2020 gjennomføres det en rekke omfattende endringer i fylkeskommunene og kommunene. Antallet fylkeskommuner reduseres fra 19 til 11 og antallet kommuner reduseres fra 422 til 356. Forøvrig har statsforfatningen en varierende organisering og struktur etter hvilket fagområde som forvaltes. Politiet består av 12 politidistrikter og sykehusene er organisert i 4 helseforetak. 

 

Kurset består av forelesninger som gir oppdatert kunnskap om forvaltningsrett og forvaltningen, samt praktiske oppgaver med fokus på saksbehandlerrollen, korrespondanse og klarspråk. I tillegg blir det praktisk arbeid med dokumenthåndtering og arkiv.

Tema for kurset:

 • Grunnleggende jus og juridisk metode

 • Juridisk informasjonssøking

 • Grunnleggende forvaltningsprinsipper

 • Forvaltningsloven og generelle saksbehandlingsregler

 • Enkeltvedtak og forskrifter

 • Klagebehandling, retting og omgjøring

 • Offentleglova/innsynslova

 • Et utvalg av forvaltningens særlover

 • Saksbehandlerrollen

 • Demokrati og politikk

 • Statsforvaltningen

 • Kommuner og fylkeskommuner

 • Kontrollorganer

 • Korrespondanse og klarspråk

 • Dokumenthåndtering og arkiv

KURSETS OMFANG OG GJENNOMFØRING

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

 

AVSLUTTENDE OPPGAVE

Kurset avsluttes med en skriftlig oppgave som tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

DELTAKERE

Kurset er beregnet for alle som arbeider i forvaltningen (statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner) både saksbehandlere, ansatte i administrasjonen og ledere. Kurset passer også for andre som ønsker kunnskap om forvaltningen og forvaltningsrett, og egner seg samtidig for nyansatte.

TILPASNINGER 

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om den nye forvaltningsloven. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

STED

Samlingene gjennomføres i våre lokaler i Oslo sentrum.

Eventuelt kan det avtales et eget kurs hos forvaltningsorganet. 

KURSKONTINGENT

Kurskontingenten er kr. 35 000 pr deltaker. 

PÅMELDING

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.