Saksbehandling innen helserett

BAKGRUNN

Norge har ett av verdens beste helsevesen og i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 budsjetteres det med hele 245,8 milliarder kroner som skal dekke statens utgifter til sykepenger og stønad til helsetjenester, samt utgifter for de regionale helseforetakene som organiserer sykehusene. I tillegg kommer kostnad som fylkeskommunene og kommunene har til tannhelsetjeneste, sykehjem og andre primærhelsetjenester. Samt privatfinansierte helsetjenester. 

Det er derfor svært viktig at alle saksbehandlere innen helsevesenet og NAV har god kunnskap om forvaltningsrett og helserett. Helsevesenet er en fellesbetegnelse som blant annet omfatter allmennlegetjenesten, legevakt, helsestasjoner, hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Helserett.jpeg

INNHOLDET I KURSET

Kurset formidler kunnskap om grunnleggende saksbehandlingsregler for forvaltningen med spesialisering innenfor helserett. Saksbehandlere må holde seg oppdatert på lovverket og sikre en forsvarlig saksbehandling for alle pasienter og brukere. Kurset har både en teoretisk og praktisk tilnærming til faginformasjon som er relevant for arbeidshverdagen i helsevesenet. 

 

Tema for kurset:

 • Grunnleggende jus og juridisk metode

 • Juridisk informasjonssøking

 • Grunnleggende forvaltningsprinsipper

 • Forvaltningsloven og generelle saksbehandlingsregler

 • Enkeltvedtak 

 • Klagebehandling, retting og omgjøring

 • Offentleglova/innsynslova

 • Saksbehandlerrollen

 • Korrespondanse og klarspråk

 • Helse- og omsorgstjenesteloven

 • Spesialisthelsetjenesteloven

 • Psykisk helsevernloven

 • Folketrygdloven

 • Pasient- og brukerrettighetsloven

 • Helsepersonelloven med spesielt fokus på taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og dokumentasjonsplikt

 • Pasientjournalloven

 • Helseregisterloven

KURSETS OMFANG OG GJENNOMFØRING

Kurset har et omfang på til sammen 60 timer fordelt på 3 måneder. Kurset omfatter også besvarelse av faglige spørsmål i tiden mellom forelesningene underveis i kursperioden.   

 

Kurset gjennomføres ved samlinger én gang i måneden med forelesning og oppgaveløsning med tilrettelegging for samarbeid, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Samlingene består av 16 timer i måneden som gjennomføres over to dager med åtte timer pr dag.

 

De resterende 12 timene er avsatt til egenarbeid med praktiske oppgaver og refleksjonsoppgaver som kursdeltakerne får tilgang til og gjennomfører ved bruk av kursportalen.

 

AVSLUTTENDE OPPGAVE

Kurset avsluttes med en skriftlig oppgave som tilgjengeliggjøres på kursportalen etter den siste samlingen. Den avsluttende oppgaven skal besvares elektronisk på kursportalen og leveres innen 10 virkedager. Oppgaven vurderes av en av våre advokater til enten «bestått» eller «ikke bestått». Vurderingen publiseres på kursportalen senest to uker etter innleveringsfristen.

 

Alle kursdeltakere som oppnår «bestått» på den avsluttende oppgaven vil få tilsendt kursbevis. Dersom oppgaven blir vurdert som «ikke bestått», vil det gis en ny og siste mulighet med en ny oppgave som publiseres en måned etter den forrige vurderingen ble publisert.

DELTAKERE

Kurset er beregnet for saksbehandlere, ansatte i administrasjonen og ledere som arbeider i helsevesenet derav allmennlegetjenesten, legevakt, helsestasjoner, hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus. I tillegg passer kurset godt for personer som arbeider i andre stillinger innenfor helsevesenet, som ønsker kunnskap om helserett og saksbehandling. Kurset er også spesielt godt egnet for nyansatte innenfor helsevesenet. 

TILPASNINGER 

Kurset kan tilpasses deres ønsker og behov, som for eksempel dersom dere ønsker et eget kurs om særlige utfordringer ved din arbeidsplass. Antallet timer og omfang kan også tilpasses spesielt for dere. 

STED

Samlingene gjennomføres i våre lokaler i Oslo sentrum.

Eventuelt kan det avtales et eget kurs hos helseorganet. 

KURSKONTINGENT

Kurskontingenten er kr. 35 000 pr deltaker. 

PÅMELDING

Påmelding gjøres via vårt underliggende påmeldingsskjema. 

Vi tar kontakt for å avtale nærmere om tidspunkt for kurset.

Jusutdanning AS tar forbehold om oppstart av kurset grunnet for få påmeldte.